ߚߋ߫ߝ߯ߌ߫ߋ ߊߚߐ߫ List of the Monarchs of Ancient Xévíe 5055 – 6071 (814 – 1830 Gregorian)

ߚߋ߫ߝ߯ߌ߫ߋ ߊߚߐ߫ – Monarchs of Xévíe

The following is relevant to the Monarchy of Gànlɔdó in that His Imperial Majesty, the ߊߚߐ߫ߛߎ߫ (Axɔ́sú), ߊ߬ߜ߯ߍ߰ߟߏ߰ߜߊ߰ߜ߯ߊ߰ߣ ߊߖ߯ߊ߰ߛߌߣߜ߳ߏߕߌ߫ߣ ߖߌ߱ߛߝ߯ߌ߰ ߊ߰ߜߐ߰ߝ߱ߌ߰ (Àgɛ̀lògbàgàn Azàsinkpotín Jǐsovì Àgbɔ̀vì I) descends from the ߖߌ߱ߛߝ߯ߌ߰  (Jǐsovì) family of the ߊ߰ߜߐ߰ߝ߱ߌ (Àgbɔ̀vì) clan of the ancient monarchy  ߚߋ߫ߝ߯ߌ߫ߋ (Xévíe, now a city in Southern Benin Republic). He also descends from the royal house called ߚߥߋߟߍߣߜߐߛߎ Xwelɛngbɔsu, or “house of the mighty ram”( of pre-Danxome Xévíe. Xévíe is the home of the thunder deity Xeviósó.

Monarch Title – ߊߚߐ߫ (Axɔ́)

Bolded names represent a female ruler. The Xévíe monarchy was founded by a woman named Ajara. 21 of its 54 monarchs were women. Each name first appears in the N’ko script and then in the Latin script. Both spelling out Aja (Fon) language.

ߊߚߐ߫ߘߎ߫ߘߎ߫ ߊߖߊߙߊ Axɔ́dúdú Ajara -Ajara Dynasty

 1. ߊߖ߯ߊߙߊ Ajara: founder of the monarchy. 5055 – 5094 AX (814-853)
 2. ߖߌ  Ji. Son of Ajara: 5094 – 5131 AX (853 – 890). Trade began with a Westerly monarchy called Dugu. This none but the famous Wagadugu (Ouagadougou) which is the current capital of Burkino Faso.
 3. ߕߌߣߡߏߕߌߣ  Tinmotin: 5131 – 5144 (890-903)
 4. ߗߐߕߐߣߐߣ  Cotonon, daughter of Ji: 5144 – 5171 (903-930)
 5. ߛߍߣߜ߯ߣߟߌ  Seganli, only child of Cotonon: 5172 – 5183 (931 – 942)
 6. ߘߐߘߙߍߣ  Dodren 5183 – 5196 (942 – 955)
 7. ߓߟߊ  Bla 5196 – 5208 (955-67)
 8.  ߝߍ Fe: 5208 – 5224 (967-83)
 9. ߔߐߝ߯ߌ  Povi, nephew of Seganli: 5224 – 5245 (983 – 1004)
 10. ߝߊߥߍߡߍ  Fawememe, son of Povi: 5245 – 5259 (1004-1018)
 11. ߝߊߡߌߕߐߣ  Famiton: 5259 – 5287 (1018-46)
 12. ߖߌߣߐߣ  Jinon, son of Famiton: 5287 – 5299 (1046 – 58)
 13. ߕߍߘߍߜ߳ߋ  Tedekpe: 5301 – 5314 (1060-73)
 14. ߘߍߝ߯ߌߕߍߜ߯ߎ  Devitegu: 5314 – 5331 (1073-1090)
 15. ߕߐߡߌ  Tomi: 5331 – 5337 (1090-1096)

ߊߚߐ߫ߘߎ߫ߘߎ߫ ߚߋߝ߯ߌߙߐߣ­Axɔ́dúdú Xeviton – Xeviton Dynasty

16. ߕߍߜߎ  Tegu: 5337 – 63 (1096 – 1122)

17. ߘߍߜߎ  Dega: 5363 – 79 (1122 – 1138)

18. ߕߐߡߌߕߌߣߛߎ  Tomitinsu: 5379 – 5407 (1138 – 66)

19. ߖߍߖߍ  Jeje: 5408 – 24 (1167-83)

20. ߛߐߛߌߛߊ  Sosisa: 5424 – 40 (1183-1199)

21. ߛߐߝ߯ߌߝ߯ߌ  Sovivi: 5440 – 5456 (1199-1215)

22. ߝߐߣߡߌߖ߯ߌ  Fonmiji: 5456 – 69 (1215-28)

23. ߖߍߝߎߢߊ  Jefunya: 5469 – 5485 (1228-44). Then followed chaos and an 8-year throne less period.

24. ߕߐߜ߯ߊߣߤߟߍߣ  Togahlen: 5493 – 5515 (1252-74)

25. ߕߐߝ߯ߎ  *Tovu: 5515 – 42 (1274 – 1301). This was the time when our towiyo, Fanukun, was made Togan by Tovu. Sota was his wife and founding mother. Fanukun was made togan in 5533 (1292).

26. ߝ߯ߍߕߎߡߌ Vetumi: 5542 – 5554 (1301 – 1313)

27. ߝߦߐߣ  Fyon: 5554 – 59 (1313-18)

ߊߚߐ߫ߘߎ߫ߘߎ߫ ߘߊߣߡߍߙߐ Axɔ́dúdú Danmeto – Danmeto Dynasty

28. ߣߎߢߊߥߍߜߟߊ  *Nunyawegla: 5559 – 69 (1318 – 28). It was during this time that the toganu (“duchy”) founded by toxwiyo (founding ancestor of a lineage or a new aspect of a lineage) Fanukun was recognized as one of the eligible royal houses of Xevie. This was precisely the year 6562. This is the founding of the Xwelɛngbɔsu dynasty. Axɔ́si Nunyawegla also appointed the Jisovi as the custodians and chiefs of the main Jiso thunder deity shrine with the appointment of Fanukun’s son, Jisogla as the Jisogan (chief of the thunder deity named Jiso’s shrine).

29. ߚߏߚߏߓߟߐ  Xoxoblozo: 5568 – 82 (1328-41)

30. ߕߍߛߌ  Tesi: 5582 – 5601 (1341-60)

31. ߜߍߕߊ  Gbeta: 5601 – 12 (1360-71)

32. ߓߐߡߊߜ߯ߏߣ  Bomagon: 5612 – 24 (1371-83)

ߊߚߐ߫ߘߎ߫ߘߎ߫ ߜ߯ߣߤߎ  Axɔ́dúdú Ganhu – Ganhu Dynasty

33. ߚߥߍߜ߯ߊߣ  Xwegan: 5624 – 46 (1383-1405)

34. ߛߐߜߊߖߐߣ  Sogbajon: 5646 – 53 (1405 – 1412)

35. ߜ߯ߎߓߟߊߘߊ  Gublada: 5653 – 5676 (1412-35)

36. ߜ߯ߊߣ  Gan: 5676 – 5692 (1435 – 1451)

37. ߕߐߞߐߘߐߡߍ   Tokodome: 5692 – 5704 (1451 – 1463)

38. ߘߐߜߍ  Dogbe: 5704 – 5712 (1463 – 71)

39. ߝߍߘߙߍߣ  Fedren: 5712 – 5731 (1471 – 90)

40. ߡߊߞߎ  Maku: 5731 – 5751 (1490 – 1510)

41. ߘߍߞߎߣ  Dekun: 5751 – 74 (1510 – 1533)

42. ߤߎߛߌ  Husi: 5774 – 5786 (1533 – 1545)

43. ߤߥߍߝ߯ߌ  Hwevi: 5786 – 5804 (1545 – 1563)

44. ߛߐߞߞߊߘߌߣ  Sokakadin: 5804 – 23 (1563 – 1582)

45. ߕߐߛߌ  Tosi: 5824 – 5848 (1583 – 1607)

46. ߝߊߜ߯ߐߛߌߣ  Fagosin: 5848 – 5864 (1607-1623)

47. ߖߍߛߌߣ  Jesin: 5864 – 5875 (1623 – 1634)

48. ߓߟߌߛߍߣ Blisen: 5875 – 5894 (1634 – 1653)

ߊߚߐ߫ߘߎ߫ߘߎ߫ ߖ߯ߐߤߎߣ Axɔ́dúdú Vohun – Vohun Dynasty

49. ߘߐߡߐDomo: 5894 – 5896 (1653 – 1655)

ߚߥߋߟߍߣߜߐߛߎ ߊߚߐ߫ߘߎ߫ߘߎ߫ Xwelɛngbɔsu Dynasty. Jǐsovì Family of which the Ganlodoxosu, Axosu Agelogbagan Azasinkpatin Jisovi Agbovi is a direct descendant.

50. ߝ߯ߍߣߥߊߕߐ  Venwato: 5896 – 5928 (1655 – 87)

51. ߘߍߝ߯ߎߣߖߍߣߐߣ  Devunjenon (a woman): 5928 – 5971 (1687 – 1730)

52. ߊߚߐ߫ߕߐߣ  Axoton: 5971 – 6004 (1730-1763)

53. ߊߟߌߜ߯ߊߣ  Aligan: 6004 – 6041 (1763 – 1800)

54. ߗߍߤߊߣ ߛߊߜ߯ߊߖߎ  Dehan Sagbaju: 6041 – 6042 (1800 – 1801). Assassinated due to a conspiracy partly because of his anti-captivity policies.

6042 (1801) – Crown prince Sagbaju and his family go into exile in Ọ̀yọ́ (powerful Yorùbá monarchy at the time)

6052 – 6071 (1811 – 1830). The illegitimate Hanhun family usurped the throne but ruled in turmoil because the people did not recognize them.

6066 (1823) crown prince Sagbaju, having been recognized as the leader of his people in Oyo, attempts to come back from exile and retake the throne. He and his family are ambushed. Many are killed. Some sold into captivity. He was sold into captivity. This ended the legitimate dynasties in Xevie.

6251, Dokun 7 (September 27, 2010) His Imperial Majesty Àgɛ̀lògbàgàn Azàsinkpotín Jǐsovì Àgbɔ̀vì I retrieves the crown of his royal house, in Amerikkka, 209 years later by being crowned the first Aja-Fon king outside of Máwùfɛ (Afrika)!

The current axosu (king) of Xevie is His Majesty Huji Yesi. This is after years of vacancy, dispute and revival.

only dahomean aja culture king in north america or outside of africa

6253, Voto 23 (May 12, 2012 Gregorian) – The Axɔ́sú Agelogbagan founds the Maroon Monarchy of Gànlɔdó.

Note, that the primary language of these dynasties was Aja-Fon. In fact, it was of the Sɛ́to/Xwla variant. They did speak Yoruba when it was introduced. However, their primary language was not Yoruba. That being said, if there are people claiming Aja-Fon (or Aladaxonu/Alladahonu) heritage, but their shrines and language is primarily Yoruba, then they are being dishonest with you. The primary language at Ganlodo, though we speak Yoruba, is the Fon dialect of the Aja – an Aja dialect overstood by many of the Aja people.

A note on our use of N’ko. The “x” in Fongbe represents a hard “h” sound which is not found in Mande languages. Therefore, we use the “ߚ” to represent this sound because the sound that it represents in N’ko (a “rr”) does not exist in Fongbe. If you study N’ko, you will note that a dot is supposed to appear above certain characters distinguishing them from the regular character. Thus, the ߜ with a dot above it would be a “g” and without the dot it represents the “gb” sound. This dot is not available on the N’ko keyboard. Therefore, we use the “߯” character above characters that are supposed to have dots over them. This character would normally be for the long high tone found in Mande languages, but absent in Fongbe. Also, keep in mind that N’ko is written and read from right to left.